KNIHOVNÍ  ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V BRUMOVĚ-BYLNICI

I. Základní ustanovení

Čl.1        

Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna v Brumově-Bylnici je univerzální  veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí (na základě § 2 a § 11, odst.3) zákona č.257/2001 Sb., která poskytuje svým uživatelům, především občanům města Brumova-Bylnice a blízkého okolí,  knihovnické i informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a informační databáze knihovny, podle možností zajišťuje přístup k dalším informačním systémům. Je zřízena Městem Brumov-Bylnice jako organizační složka. Knihovna provozuje pobočky ve Svatém Štěpáně.

Svou celkovou činností přispívá k rozvoji kultury, vzdělání, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů, při čemž realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl.17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 

 

Čl.2        

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to:        

 

 • výpůjční služby: prezenční a absenční půjčování dokumentů
 • meziknihovní služby:
 • tisk z internetu
 • informační služby: poradenská služba (informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny), bibliograficko-informační služba, přístup na internet
 • elektronické služby
 • propagační služby: pořádání přednášek, besed a instruktáží o knihovně, výstav, www stránky knihovny
 • speciální služby: donáška dokumentů starším spoluobčanům

Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 knihovního zákona knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) knihovního zákona resp. odst. 3 a 4 tamtéž. Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, tisk a za některé specializované služby. Na tyto poplatky  může být vyžádána i finanční záloha. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou Knihovního řádu.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3      

  Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se rozumí čtenář, který se prokáže platným čtenářským průkazem nebo je držitelem jednorázového registračního poplatku. Držitelem průkazu čtenáře knihovny může být fyzická či právnická osoba. Průkaz se vydává na základě uživatelem vyplněné přihlášky. Odborný pracovník ověří údaje podle osobních dokladů (u právnických osob na základě písemného pověření) a uloží je v automatickém knihovnickém systému. Vydaný čtenářský průkaz je nepřenosný. Držitel jednorázového registračního poplatku může využívat pouze prezenčních služeb knihovny.

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, tohoto knihovního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny  automatizovaným způsobem (v doplňující části i manuálním). Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

 • č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon
 • č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon

Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např.: elektronické služby včetně připojení na Internet. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném knihovním řádem. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR.Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil.

 

Knihovna dále o uživateli vede:

 • základní identifikační údaje: příjmení, jméno, trvalé bydliště, kontaktní adresa, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů.
 • další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně)
 • základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.
 • údaje služební :údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele,  údaje o tzv. transakcích - uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující si k porušení ustanovení knihovního řádu
 • údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle Směrnice Ochrana  osobních  údajů  (příloha Knihovního řádu ) ze dne 30. března 2007 vydané pod čj. 7/2007.

 

Čl.4        

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro  udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

V odůvodněných případech může odpovědný pracovník požádat čtenáře o nahlédnutí do jeho příručního zavazadla.

Uživatelé se zdravotním handicapem mají právo použít služeb osobní asistence. Držitelé průkazu ZTP/P mají právo využívat ve všech prostorách knihovny asistenční služby doprovázející osoby. Doprovázející osoba nemusí být registrovaným uživatelem knihovny.

Pro zastupování registrovaného uživatele se zdravotním znevýhodněním musí osoba vykonávající asistenční službu předložit platný čtenářský průkaz zastupované osoby a svůj občanský průkaz či plnou moc.

Připomínky, podněty, stížnosti a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucí knihovny.

Uživatel je povinen ihned nahlásit změnu svého bydliště.

Registraci dětského čtenáře potvrzuje svým podpisem jeho zákonný zástupce. Dětský čtenářský průkaz opravňuje jeho držitele (nikoli zákonného zástupce) k využívání knihovních služeb pouze na dětském oddělení. V ostatních prostorách knihovny jsou výpůjčky umožněny pouze prostřednictvím odborného pracovníka knihovny (v případě povinné četby, studijních materiálů atp.)

 

Čl.5       

 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.

Uživatel je povinen:

 • před začátkem práce předložit službě platný průkaz uživatele nebo potvrzený jednorázový registrační poplatek
 • používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu.

Uživatel se nesmí:

 • žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě
 • vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

 

 

III. Výpůjční řád

Čl.6       

Způsoby půjčování

Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu prostřednictvím instalovaného automatizovaného knihovního systému  KpWinSQL.

Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl.7        

Rozhodnutí o půjčování

Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

 • jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny
 • jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
 • jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení v prostorách knihovny (prezenčně) jako podmínku

 

Čl.8       

Počet půjčených svazků

Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 svazků, resp. položek.

O případném zvýšení počtu půjčovaných svazků rozhoduje obsluha konkrétního pracoviště především vzhledem k jejich cennosti a požadavkům dalších uživatelů.

 

Čl.9       

 Postupy při půjčování

Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

Uživatel může podávat objednávky on line (přímo v knihovně nebo prostřednictvím internetu) nebo klasickým způsobem.

Uživatel může písemně (dopisem, elektronickou poštou) požádat o objednání požadovaných dokumentů, resp. položek.

Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci on line. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Doba rezervace čekajícího titulu je 7 dní.

 

Čl.10    

 Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih maximálně 31 dní, u periodik 7 dní.

Výpůjční lhůta může být prodloužena (prolongace):

 • u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta může prodloužit  (o dalších 31 dní u knih), požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel
 • opětovné půjčení téhož titulu  bez poplatku (viz.prolongace) je možné po 14 dnech od data jeho vrácení

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Tuto výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku  nelze prodloužit.

 

Čl.11      

Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl.12      

Odpovědnost  za vypůjčený dokument

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Odpovídá za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

 

Čl.13      

Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku.

 

Čl.14     

 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

Uživatel odpovídá za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.

Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku odpovídá až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo knihovnu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli sankční poplatek z prodlení.

Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo knihovnu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou knihovna vyžaduje náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl.15      

Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl.16     

 Reprografické a jiné  kopírovací služby

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl.17     

Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl.18      

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Sankční poplatek – vymáhání nevrácených výpůjček:

 • povinnost platit sankční poplatek nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den
 • výše sankčního poplatku se stanoví za každou položku  kontě uživatele
 • vymáhání sankčních poplatků provádí knihovna písemnými upomínkami mimo první upomínky, která probíhá bez odeslání automaticky po ukončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou
 • za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každou  vymáhanou položku na výpůjčním kontě uživatele
 • v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

Ztráta průkazu uživatele:

 • za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Nehlášená změna adresy:

 • za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek, ke kterému se připočítává částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.

 

Čl.19     

Náhrada všeobecných škod

Uživatel (instituce) je povinen (povinna) nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).

Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

        cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty

        cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta   v ceně dokumentu).

 • uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
 • jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,
 • požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:

Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

Při náhradě podle bodů a - c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za každý jeden dokument a na úhradu knihovnického a  technického zpracování náhrady.

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

Čl.20     

Výjimky z knihovního řádu

Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

 

Čl.21      

Doplňky Knihovního řádu

Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník placených služeb a poplatků, Pokyny pro využívání Internetu a  Směrnice Ochrana osobních údajů

 

 Čl.22     

Účinnost knihovního řádu

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem  1. 1. 2011

 

Čl.23     

Přílohy Knihovního řádu (seznam příloh)

 

Ceník placených služeb a poplatků knihovny